آموزش کاربران سیستم ها در پروژه ها تاثیر بسزایی در نحوه استفاده، بهره برداری و عملکرد صحیح را خواهد داشت. لذا شرکت کارا ارتباطات هوشمند در هر پروژه پس از تحویل سیستم با برگزاری کلاس های آموزشی نحوه استفاده صحیح از سیستم ها را به کاربران آموزش می دهد.