تجهیزات ضد انفجار (expolsion proof)

تجهیزات ضد انفجار ، تجهیزاتی هستند که باعث بروز انفجار نمیشوند.