شرکت کارا ارتباطات هوشمند با بکارگیری از پرسنل مجرب و اجرای پروژ های متعدد به عنوان پیمانکار مورد تأیید سازمان ایمنی و آتش نشانی انتخاب گردیده است .

با توجه به اینکه ساختمانهای 6 طبقه و بالاتر برای اخذ پایان کار پایان کار از سوی شهرداری نیازبه اخذ تأییدیه سیستم اعلام و اطفاءحریق از سوی سازمان ایمنی و آتش نشانی دارند،طراحی و اجراء سیستمهای اعلام و اطفاء حریق بر عهده مجریان مورد تأیید سازمان میباشد.

مراحل قرارداد و مدارک مورد نیاز:

1- مراجعه به شرکت به همراه سی دی نقشه معماری و برگه دستورالعمل

2- امضاء قرارداد و ارائه وکالت نامه محضری

3- تحویل مدارک ذیل به شرکت:

* نامه اتوماسیون شهرداری

*دوسری نقشه های معماری مهر شده شهرداری

* فیش واریزی عوارض ایمنی و آتش نشانی

* فرم اعلام عوارض

*اصل سند و کپی از تمام صفحات

*وکالت نامه محضری از تمام شرکاء

* کپی جواز