سیستم کاهنده اکسیژن ORS  یا OXYReduction شرکت Bettati:

مناسب جهت پیشگیری از حریق در محیط هایی که امکان حریق کوچک هم باعث فاجعه ای بزرگ می شود . اصول ساخت این محصول و نظیریه آن به این صورت است که اصولا چرا باید حریقی اتفاق بیفتد که نیاز به اطفاء آن باشیم .

این سیستم با رقیق کردن اکسیژن در هوا با نیتروژن در شرایط normoxi حاضر با غلظت حجمی20/94 درصد ساخته شده . غلظت اکسیژن باقی مانده بسته به مواد قابل احتراق موجود در محیط تا حد 15 تا 16 درصد تجاوز نمی کند .

اصطلاحا محیط هیپوکساید می شود .

حضور افراد در این محیط در زمان طولانی بیشتر از چند ساعت به دلیل نامساعد بودن اتمسفر محیط و کاهش سطح اکسیژن توصیه نمی گردد.

مزایا:

تکنولوژی جدید در برنامه کاربردی سازمان جهانی آتش نشانی

تنها سیستم پیشگیری در برابر جرقه آتش

سیستم همیشه فعال و ساده و قابل اعتماد

جلوگیری از تخریب لوازم داخل اتاق و جلوگیری از اکسیداسیون اشیاء بدون تاثیر زیست محیطی و خطر برای محیط زیست

قابلیت اتصال به سیستم تهویه ساختمان و حفاظت یکپارچه آن

مناسب جهت اتاق های ایزوله صنایع نظامی و الکترونیکی پیشرفته