تجهیزات ضد انفجار ، تجهیزاتی هستند که باعث بروز انفجار نمیشوند.