سیستم آنالیزور محیطی هوای دیتا سنتر با تکیه تحلیل و آنالیز هوای در گردش دیتا سنتر عمل می نماید، اساس کار این سیستم بر اساس تجزیه گازهای ورودی به سیستم و تفکیک آنها به عناصر سازنده و درصد بندی آن اجزا می باشد.که بر این اساس عناصر محصولات حریق به تفکیک مجزا می شوند و از همین رو سیستم توانایی بررسی و تفکیک حالت نرمال و حالت حریق را دارا می­باشد.سرعت عملکرد این سیستم بسیار بالا بوده و در کسری از ثانیه قادر به کشف حریق و هشدار مربوط به آن می­باشد.

آنایزر محیطی میکرا 100 (micra100)

آنالیزر محیطی میکرا25 (micra25)