مصاحبه با مدیر فنی کمپانی اکرونکس ترکیه در نمایشگاه ایپاس ۱۳۹۷