چگونگی نصب، راه اندازی و بهره برداری سیستمها در پروژه ها بر اساس استانداردهای جهانی از دیگر رکن های عملکرد صحیح هر سیستمی قرار داده شده است. تیم فنی شرکت کارا ارتباطات هوشمند به بهره گیری از استانداردها و دانش فنی در اجرا، همواره سعی در ارتقاء سطح کیفی نصب و راه اندازی در تمامی پروزه های خود را دارد.

عکس برخی پروژه های انجام شده